Specjalizacje

Kancelaria oferuje Państwu szeroki wachlarz usług prawnych skoncentrowanych na interesie klienta oraz jego oczekiwaniach.

Podział majątku

Podział majątku wspólnego małżonków

Może być dokonany tak w czasie trwanie małżeństwa jak i po jego zakończeniu. W pierwszym przypadku podział majątku wspólnego małżonków może nastąpić po dokonaniu przez strony rozdzielności majątkowej. W drugim zaś po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego. W każdym z przypadków podział majątku poprzedzony jest ustaleniem składników majątku wspólnego, powstałego w czasie małżeństwa oraz dokonaniem podziału tego majątku zgodnie z ustaleniem stron bądź autorytatywnym orzeczeniem sądu. Należy pamiętać, iż zgodnie z art. 31 i 33 kro do majątku wspólnego małżonków wchodzą rzeczy i prawa nabyte w czasie jego trwania, przez oboje małżonków lub przez jednego z nich.

Ustalenie wysokości udziałów w majątku wspólnym

Specyfiką postępowania o podział majątku dorobkowego jest możliwość ustalenia w jego toku nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym. Aby sąd mógł ustalić nierówne udziały muszą być spełnione przesłanki przewidziane w art. 43 § 2 k.r.o.: Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji. Fakt czynienia przez jednego z małżonków osobistych starań na utrzymanie bądź poprawę stanu majątku wspólnego przesądza o jego realnym wkładzie w wartość tego majątku.
Zagadnienie długów zaciągniętych w trakcie trwania małżeństwa Jak zostało to już powyżej wskazane przedmiotem podziału są wyłącznie aktywa. W konsekwencji zatem dług powstały w czasie trwania małżeństwa nadal obciąża oboje małżonków. Przykładem wspólnego zobowiązania stron może być zawarta w trakcie małżeństwa umowa o kredyt hipoteczny. I tak jeśli w wyniku podziału majątku, nieruchomość zakupiona na kredyt, przypadnie jednemu z małżonków, ów małżonek– jako wyłączny już właściciel – obowiązany jest do zapłaty należności wynikającej z wpisu hipoteki. Co istotne przydzielając jednemu z uczestników – w sprawie o podział majątku wspólnego – nieruchomość obciążoną hipoteką, sąd ustala wartość tego składnika majątkowego przy uwzględnieniu obciążenia hipotecznego. Może zdarzyć się, że zadłużenie z tytułu kredytu hipotecznego przekroczy wartość rynkową nieruchomości. Wówczas małżonek, któremu przypadnie jej wyłączna własność, nie ma obowiązku spłaty drugiego uczestnika z tego tytułu ( vide: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2000 r., sygn. II CKN 611/99).
Zgoła odmienne sytuacja może mieć miejsce, gdy małżonkowie wspólnie poczynili w trakcie małżeństwa nakłady na budowę domu na gruncie, który wchodził w skład majątku odrębnego jednego z małżonków. Wówczas, w pierwszej kolejności określić należy ułamkowy udział nakładów małżonków w wartości domu z czasu jego budowy, a następnie konieczne staje się ustalenie wartości tego udział w wartości domu według cen rynkowych. Analogiczne zasady rozliczenia mają zastosowanie do spłaty kredytu, który został przeznaczony na budowę, rozbudowę lub remont domu postawionego na gruncie należącym do jednego z małżonków.
Umowny podział majątku wspólnego
Zdecydowanie najszybszą formą podzielenia majątku jest umowne, a zatem zgodne tego dokonanie przez same strony. Jeśli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość (także np. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego) umowa musi mieć formę aktu notarialnego, co wiąże się z kosztami taksy notarialnej, wyliczanej w oparciu o wartość dzielonego majątku.

Sądowy podział majątku wspólnego

Jeśli strony nie są w stanie dojść do porozumienia, jako jedyna pozostaje droga sądowa. Postępowania o podział majątku wspólnego należą do spraw bardzo skomplikowanych, choćby ze względu na trudności w dowodzeniu zasadności orzeczenia nierównych udziałów w majątku wspólnym czy rozliczenia nakładów, co musi zostać w sposób dostatecznie precyzyjny wykazane.
Warto pamiętać, iż o zwrocie wydatków i nakładów z majątku odrębnego na majątek wspólny sąd orzeka wyłącznie na wniosek zgłoszony w postępowaniu w pierwszej instancji, a domagający się ich zwrotu zobowiązany jest precyzyjnie określić te żądania, którymi sąd jest związany. Sprawę o podział majątku można wnieść w każdym czasie, nie obowiązują w tym zakresie terminy przedawnienia. Nie warto jednak czekać. Upływ czasu powoduje bowiem trudności w dowodzeniu którego ciężar obciąża stronę określającą swe żądania. Odnosząc się do właściwości miejscowej sądu, jest nim sąd miejsca położenia majątku, a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków – sąd spadku.
Opłata sądowa wynosi zasadniczo 1.000zł, choć nie każdy wie, że możliwe jest również przeprowadzenie postępowania za jedyne 40zł.

więcej…

Dział spadku

Nieodzowną konsekwencją przeprowadzonego postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku jest dokonanie jego działu, tak by znieść współwłasność ułamkową w jego zakresie. Przed przeprowadzeniem działu spadku spadkobiercy są bowiem współwłaścicielami majątku, który pozostawił spadkodawca.
Przedmiotem spadku mogą być zarówno rzeczy ruchome, jak i nieruchomości. Te ostatnie, powstałe po podziale, mogą przedstawiać różną wartość. W braku zgodnych postanowień stron, Sąd zasądzi wyrównanie różnic w formie pieniężnej, w oparciu o niekwestionowane przez strony szacunkowe wartości rynkowe, bądź opinię biegłego rzeczoznawcy majątkowego sporządzoną wyłącznie na ten cel.
Niejednokrotnie zdarza się, że żaden ze spadkobierców nie jest w stanie spłacić pozostałych. Wówczas w braku porozumienia, sąd zarządzi przeprowadzenie sprzedaży nieruchomości w formie licytacji. Niewątpliwie ta ewentualność przyczyni się do zmniejszenia wartości nieruchomości na potrzeby skutecznej jej sprzedaży przez komornika.
W każdym przypadku sądowego działu spadku, niezbędne jest wykazanie składników spadku, zaangażowanie w postępowanie wszystkich spadkobierców oraz wskazanie propozycji podziału pozostawionego przez spadkodawcę majątku.


Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutubeby feather