informacja o rachunkach bankowych zmarłego

Czy spadkobiercy mogą uzyskać informację o rachunkach bankowych zmarłego?

Tak. Od 8 lutego 2017 roku działa Centralna Informacja o Rachunkach Bankowych (CIOR). Centralną informację o rachunkach bankowych zobowiązane są prowadzić wszystkie banki w Polsce. Centralna informacja o rachunkach bankowych po otrzymaniu zapytania, od jakiegokolwiek banku  ma obowiązek udzielenia mu odpowiedzi na podstawie informacji przekazanych od innych banków prowadzących rachunki osób fizycznych. Pomimo, że informacja o rachunkach bankowych weszła w życie 8 lutego 2017 roku to zapytania do niej dotyczą także rachunków bankowych, które zostały otwarte przed tą datą. Dotyczy to także umów o prowadzenie rachunków bankowych, które przed 1 lipca 2016 r. wygasły lub zostały rozwiązane.

Jaka jest podstawa prawna do uzyskania informacji o rachunkach zmarłego?

Podstawą prawną do uzyskania informacji o rachunkach zmarłego są przepisy prawa bankowego. Artykuł 92ba ust. 1 ustawy Prawo Bankowe stanowi, że:

Bank jest obowiązany udzielić posiadaczowi rachunku bankowego, będącemu osobą fizyczną, osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, oraz zarządcy sukcesyjnemu, zbiorczej informacji o:

  1. rachunkach bankowych posiadacza, w tym rachunkach wspólnych – bez wskazania danych współposiadacza;
  2. umowach rachunku bankowego posiadacza rozwiązanych albo wygasłych z przyczyn, o których mowa w art. 59a ust. 1-3 (śmierć posiadacza rachunku lub brak dyspozycji na rachunku przez więcej niż 10 lat i brak automatycznego odnowienia umowy);
  3. rachunkach posiadacza rachunku bankowego prowadzonych w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w tym rachunkach wspólnych – bez wskazania danych współposiadacza;
  4. umowach rachunków posiadacza rachunku bankowego prowadzonych w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej rozwiązanych albo wygasłych z przyczyn, o których mowa w art. 13a ust. 1-3 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 924, 1358, 1488 i 1933).

Z powyższego wynika, że spadkobierca może zwrócić się do dowolnego banku z zapytaniem o rachunki bankowe zmarłego. Nawet do tego, którego klientem nie jest. Bank zadający pytanie do centralnej informacji o rachunkach bankowych nie przekazuje jej  (Centralnej informacji) informacji na temat osoby składającej wniosek. Centralna informacja nie ma z kolei uprawnień, aby dopytywać się banku pytającego o taką osobę.

Kto ma uprawnienie do uzyskania informacji o rachunkach bankowych zmarłego?

Uprawnienie do uzyskania informacji o rachunkach bankowych zmarłego ma spadkobierca. Nie ma go uprawniony do zachowku ani zapisobierca windykacyjny. Uprawniony do zachowku jak i zapisobierca windykacyjny nie uzyskuje tytułu do spadku. Tym samym nie mają oni uprawnienia do uzyskania informacji o rachunkach bankowych zmarłego. Uprawnienie do informacji o rachunkach bankowych zmarłego ma natomiast wykonawca testamentu oraz kurator spadku.

Co powinien zawierać wniosek o udzielenie informacji o rachunkach bankowych zmarłego?

Spadkobierca chcąc uzyskać informację o rachunkach zmarłego winien we wniosku wskazać:

  1. imię i nazwisko spadkodawcy oraz jego numer PESEL
  2. swoje uprawnienia do spadku

Uprawnienie do spadku należy wykazać w postaci notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia lub odpisu prawomocnego postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku po spadkodawcy.

Co zawiera zbiorcza informacja o rachunkach bankowych?

W zbiorczej informacji wskazuje się:

  • podmiot, który prowadzi albo prowadził rachunek
  • numery rachunków wynikające z umowy rachunku oraz
  • informację, czy rachunki są nadal prowadzone

Dotyczy to także umów z bankiem o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego lub indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz rachunków bankowych prowadzonych w bankach hipotecznych. Zbiorcza informacja winna zostać udzielona niezależnie od tego czy na rachunku było saldo dodatnie czy ujemne (debet).

Za jaki okres wstecz bank udzieli informacji?

Bank udzieli informacji za taki okres wstecz za jaki przechowuje informację. Może się okazać, że bank posiada informacje jedynie za okres 5 lat wstecz. W większości banków okres ten jest dłuższy niż przewiduje to ustawa o rachunkowości.

Czy za wygenerowanie zbiorczej informacji banki pobierają opłaty i jakie?

Samo zapytanie do Centralnej informacji o rachunkach bankowych jest bezpłatne. Zbiorcza informacja może być już jednak odpłatna. Opłata ta jednak nie może być wyższa niż koszt wygenerowania takiej informacji. W konsekwencji opłata taka nie powinna wynosić więcej niż ok. 30 złotych. Niektóre banki w ogóle nie pobierają tej opłaty.

Czy bank ponosi jakąś odpowiedzialność za niewywiązywanie się z udostępniania informacji o rachunkach bankowych?

Generalnie nie. Niemniej jednak Komisja Nadzoru Finansowego w ramach nadzoru bankowego może kontrolować czynności podejmowane przez banki w tym zakresie. Gdyby zatem bank czynił jakieś przeszkody w zakresie udzielenia informacji, które przewiduje ustawa możemy zgłosić problem do Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego, może zalecić bankowi przestrzeganie przepisów prawa bankowego, a następnie nałożyć na bank sankcje przewidziane w art. 138 ust. 3 prawa bankowego.

Więcej na naszej stronie na facebooku. Odwiedź także naszą stronę biznesową google tutaj. Zerknij na naszego Pinteresta. Zobacz także jak wygląda dziedziczenie ustawowe tutaj.

Marcin Budziak, radca prawny.

 

2 thoughts on “Jak uzyskać informację o rachunkach bankowych zmarłego? Centralna Informacja o Rachunkach Bankowych (CIOR)”

  1. Pingback: social signals

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
zadzwoń