fbpx

Zabezpieczenie spadku

Spadek zabezpiecza się, gdy istnieje prawdopodobieństwo jego naruszenia w szczególności poprzez: usunięcie, uszkodzenie, zniszczenie lub nieusprawiedliwione rozporządzenie.

Sąd dokonuje zabezpieczenia spadku na wniosek lub z urzędu.

Wniosek o zabezpieczenie może zgłosić każdy, kto uprawdopodobni, że jest:

  • spadkobiercą,
  • uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą,

a ponadto

  • wykonawca testamentu,
  • współwłaściciel rzeczy,
  • współuprawniony co do praw pozostałych po spadkodawcy,
  • wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy oraz
  • Skarb Państwa reprezentowany przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Wniosek powinien zawierać uprawdopodobnienie możliwości naruszenia spadku.

Do zabezpieczenia spadku właściwy jest sąd, w którego okręgu znajdują się rzeczy będące w chwili otwarcia spadku we władaniu spadkodawcy. Sąd, który nie jest sądem spadku, zawiadamia sąd spadku o dokonaniu zabezpieczenia, jego uchyleniu oraz zmianie środka zabezpieczenia, przesyłając odpisy postanowień wydanych w tym przedmiocie.

Zabezpieczenia spadku dokonuje się natomiast z urzędu, jeżeli sąd poweźmie wiadomość, że:

  • spadkobierca jest nieznany, nieobecny lub nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych i nie ma ustawowego przedstawiciela;
  • organ administracji rządowej albo organ jednostki samorządu terytorialnego zastosował niezbędne środki tymczasowe ze względu na grożące niebezpieczeństwo naruszenia rzeczy, które w chwili otwarcia spadku były we władaniu spadkodawcy.

Postanowienie o zabezpieczeniu spadku oraz zmianie środka zabezpieczenia podlega wykonaniu z chwilą jego wydania. Na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia spadku przysługuje zażalenie. Sąd pierwszej instancji może wstrzymać wykonanie zaskarżonego postanowienia do czasu rozstrzygnięcia zażalenia.

Sąd stosuje taki środek zabezpieczenia, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni. Jeżeli nie jest możliwe określenie środka zabezpieczenia w postanowieniu o zabezpieczeniu spadku, wybór środka zabezpieczenia należy do komornika.

W razie potrzeby, sąd z urzędu zmieni środek zabezpieczenia, w szczególności jeżeli dotychczas zastosowany środek nie jest wystarczający do zabezpieczenia spadku.

Sąd z urzędu uchyli zabezpieczenie, jeżeli ustała potrzeba zabezpieczenia, a w szczególności gdy zgłosi się spadkobierca legitymujący się prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia w celu objęcia spadku albo wykonawca testamentu lub kurator spadku w celu przejęcia zarządu majątkiem spadkowym.

Autor: radca prawny Marcin Budziak

zadzwoń