fbpx
+48 693 - 445 - 280
biuro@kancelaria-praga.pl

Blog

Urzędy spieszą się z aktualizacją opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.. dlaczego?

Urzędy spieszą się z aktualizacją opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.. dlaczego?

  Urzędy spieszą się z aktualizacją opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów. Dlaczego?

  Ponieważ od 1 stycznia 2019 roku nie będą mogły tego już robić. Związane jest to z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716). Zgodnie z tą ustawą z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.

  Do tej pory właściciel gruntu, np. gmina mogła raz na 3 lata wypowiedzieć użytkownikowi wieczystemu wysokość dotychczasowej opłaty za użytkowanie w formie pisemnej do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego. W przypadku braku zgody na nową propozycję użytkownik wieczysty, miał prawo do złożenia wniosku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, wskazując, że opłata jest nieuzasadniona bądź uzasadniona w innej wysokości. Sprawa trafiała do Samorządowego Kolegium Odwoławczego a jeśli i z jego decyzją użytkownik się nie zgadzał trafiała dalej do Sądu. Organ musiał wykazać, że istnieją przesłanki umożliwiające aktualizację. Do czasu zakończenia postępowania użytkownik zobowiązany był uiszczać opłatę  w uprzednio ustalonej wysokości.

  Podstawą aktualizacji był najczęściej wzrost wartości nieruchomości. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu z zabudową mieszkaniową wynosiła 1% wartości nieruchomości ustalonej przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego.

  Z dniem 1 stycznia 2019 roku dotychczasowi użytkownicy wieczyści staną się właścicielami lecz będą zobowiązani do uiszczania przez 20 lat tzw. opłaty przekształceniowej. Opłata ta zgodnie z ustawą jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia.

  Gminy więc spieszą się do końca roku z doręczeniem aktualizacji opłaty z tytułu wieczystego użytkowania aby pobierać przez najbliższe 20 lat właśnie taką zaktualizowaną opłatę przekształceniową. Stanowić to będzie dla nich istotne wsparcie w budżecie przez najbliższe 20 lat.

  Co w wypadku odwołania, które nie zakończy się prawomocnie do czasu wejścia ustawy w życie tj. do 1 stycznia 2019 roku?

  Ustawa stanowi, iż postępowania w sprawach aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz aktualizacji lub ustalenia stawek procentowych tych opłat, wszczęte i niezakończone przed dniem przekształcenia, toczą się nadal po tym dniu na podstawie przepisów dotychczasowych.

  Jeżeli w wyniku aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego lub aktualizacji stawki procentowej ustalona zostanie nowa wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, opłata wnoszona jest w nowej wysokości wynikającej z tej aktualizacji i obowiązuje od dnia 1 stycznia roku, w którym nastąpiło przekształcenie.

  Dlatego warto odwołać się od decyzji aktualizującej opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego aby zaoszczędzić przez najbliższe 20 lat!  Zwłaszcza gdy wzrost potrafi być kilkukrotny, np. 6 krotny!

  Powodzenia!!!

  autor: Marcin Budziak

  Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

  zadzwoń
  spis treści