fbpx
+48 693 - 445 - 280
biuro@kancelaria-praga.pl

Blog

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka

  Od  24 marca 2020r. obowiązują nowe przepisy dotyczące upadłości. Upadłość konsumencka jest alternatywą dla zadłużonych konsumentów, którzy nie mają szans na uzyskanie kredytów w celu regulowania swoich zobowiązań.

  Wniosek do Sądu upadłościowego

  Postępowanie rozpoczyna się od złożenia wniosku. Wniosek to niezwykle istotny dokument. Warto powierzyć sporządzenie go specjalistom. We wniosku należy podać wyczerpujące informacje identyfikujące wnioskodawcę, jego sytuację majątkową, osobistą, listę wierzycieli. Wniosek zawiera niezbędne załączniki ale przede wszystkim argumentację, na podstawie której Sąd będzie decydował w kwestii upadłości.

  Wniosek składa się do właściwego sądu upadłościowego. Dla konsumenta właściwym będzie Sąd Rejonowy, wydział gospodarczy w miejscu jego zwykłego pobytu. Jeśli brak jest miejsca zwykłego pobytu na terytorium Polski właściwy jest Sąd, w którego obszarze znajduje się majątek dłużnika.

  W postępowaniu upadłościowym występują w aktywnej roli także wierzyciele. Postępowanie może zostać przez nich zainicjowane wtedy, gdy dłużnik zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok. Gdy działalność nie była formalnie zarejestrowana wierzyciel i tak jest uprawniony do zainicjowania postępowania w terminie roku od dnia zaprzestania prowadzenia działalności.

  Postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości

  Na podstawie wniosku Sąd bada, czy konsument spełnia konieczne warunki do ogłoszenia upadłości i w terminie 2 miesięcy wydaje postanowienie. Warunkiem ogłoszenia upadłości jest stan niewypłacalności czyli utrata zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Stan taki zachodzi jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące. Sąd nie będzie na tym etapie badał, czy wnioskodawca ponosi winę w doprowadzeniu do stanu niewypłacalności. Postanowienie Sądu jest zaskarżalne zażaleniem, które należy wnieść do Sądu drugiej instancji.

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości jest skuteczne z chwilą wydania.
  Z tym dniem powstają zatem skutki upadłości takie jak:

  • majątek upadłego przekształca się w masę upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego. Zarządza nią syndyk masy upadłości.
  • z masy upadłości mogą być zaspokojone odsetki od wierzytelności, należne od upadłego, tylko za okres do dnia ogłoszenia upadłości. Zapobiega to dalszemu zadłużaniu upadłego.
  • upadły ma obowiązek współpracy z syndykiem masy upadłości i sędzią-komisarzem. Syndykowi należy wskazać i wydać cały majątek
   i wszelkie dokumenty dotyczące działalności. Brak wyjawienia całości majątku może skutkować umorzeniem postępowania. Sędzia-komisarz ma prawo uzyskać od upadłego potrzebne wyjaśnienia dotyczące majątku.

  Postępowanie upadłościowe

  Upadłość konsumencka to proces kilkuetapowy. Kolejnym etapem po ogłoszeniu upadłości jest postępowanie upadłościowe, w którym najistotniejsze jest ustalenie jaki majątek posiada dłużnik. Wierzyciele zgłaszają swoje wierzytelności syndykowi w celu zaspokojenia ich w postępowaniu z masy upadłości. Każdy wierzyciel ma prawo zgłosić swoją wierzytelność w terminie 30 dni od ogłoszenia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze. Po upływie tego terminu wierzyciel traci prawo domagania się zapłaty niezgłoszonych długów. Po upływie terminu do zgłoszenia wierzytelności i sprawdzeniu zgłoszonych wierzytelności syndyk sporządza listę wierzytelności. Dokument ten musi powstać nie później niż w terminie 2 miesięcy od upływu okresu przewidzianego do zgłaszania wierzytelności. Lista wierzytelności ustala wierzycieli, których należności zostaną zaspokojone z masy upadłości.

  Jednocześnie syndyk masy upadłości sporządza spis inwentarza, spis należności, dokonuje oszacowania majątku wchodzącego do masy upadłości. Następnie sporządza plan likwidacyjny czyli określa sposób sprzedaży składników masy upadłości tak, aby w jak największym stopniu zaspokoić zgłoszone wierzytelności. Sporządzone dokumenty syndyk składa sędziemu-komisarzowi
  w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia upadłości. Syndyk ma obowiązek działać tak, aby zakończyć likwidację w ciągu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości.

  Co istotne przepisy przewidują zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób, które są na jego utrzymaniu, gdy likwidacji podlega jego lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny. Z sumy uzyskanej ze sprzedaży wydziela się upadłemu kwotę w wysokości przeciętnego czynszu najmu lokalu mieszkalnego za okres od 12 do 24 miesięcy.

  W dalszej kolejności syndyk sporządza plan podziału, na podstawie którego dochodzi do zaspokojenia wierzycieli odpowiednimi kwotami ze zlikwidowanego majątku. Niezależnie od tego, czy w ten sposób dojdzie do zaspokojenia wszystkich wierzycieli postępowanie zostaje zakończone.

  Upadłość konsumencka  – sposoby umorzenia zobowiązań

  Często środki wypłacone w ramach planu podziału nie wystarczają na zaspokojenie wszystkich wierzycieli. Wówczas upadły ma kilka innych możliwości:

  • wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli.

  Z wnioskiem należy wystąpić w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego.W ramach planu podziału ustala się, że upadły ma spłacać wierzyciela przez  maksymalnie 3 lata. Po tym okresie niespłacone długi zostają umorzone. W stosunku do osób, które zawiniły w powstaniu własnej niewypłacalności plan spłaty będzie realizowany w okresie od 3 do nawet 7 lat. Jeśli wykonanie planów podziału oraz planu spłaty spowoduje spłatę co najmniej 70% zobowiązań z listy wierzytelności, plan spłaty obowiązuje ustalony maksymalnie rok. Przy spłacie 50% zobowiązań plan spłaty obowiązuje 2 lata.

   

  • wniosek o umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Możliwość taka zastrzeżona jest dla osób, których osobista sytuacja w oczywisty sposób wskazuje, że są trwale niezdolne do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

   

  • Wniosek o warunkowe umorzenie zobowiązań. Przewidziany jest na wypadek sytuacji niezdolności do spłacania w ramach planu spłaty, która nie ma trwałego charakteru. Jeżeli w ciągu 5 lat sytuacja się nie poprawi i upadły będzie nadal niezdolny do spłat, zobowiązania upadłego zostają umorzone.

   

  To jak długo upadły będzie musiał spłacać wierzycieli zależy od okoliczności powstania zadłużenia. Sąd bierze pod uwagę m.in. czy  długi powstały w sposób zawiniony ale też bada sytuację osoby zadłużonej. Ważne są możliwości zarobkowe, to kogo ma na utrzymaniu upadły, potrzeby mieszkaniowe, wysokość długów pozostałych do spłaty. Niewątpliwie jednak perspektywa jaką daje upadłość konsumencka czyli umorzenie zobowiązań w stosunkowo niedługim okresie czasu jest możliwością, z której warto skorzystać, w sytuacji skumulowanego zadłużenia.

  Zapraszamy na naszą stronę na facebooku oraz google. Zobacz także nasz artykuł o tym jak uniknąć długów spadkowych tutaj.

   autor: Kamil Bielak, aplikant radcowski

  [contact-form-7 id=”2382″ title=”Formularz 1″]

  0 0 głosy
  Article Rating

  Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  0 0 głosy
  Article Rating
  Powiadom o nowych komentarzach
  Info o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  zadzwoń
  0
  Napisz co myślisz o tym artykule, bardzo nam na tym zależy!x
  ()
  x
  spis treści