fbpx
+48 693 - 445 - 280
biuro@kancelaria-praga.pl

Specjalizacje

Kancelaria oferuje Państwu szeroki wachlarz usług prawnych skoncentrowanych na interesie klienta oraz jego oczekiwaniach.

WINDYKACJA

WINDYKACJA

  Windykacja. W obszarze windykacji oferujemy:

  Windykacja należności może nastąpić w drodze polubownej albo w drodze postępowania egzekucyjnego. Standardowa procedura windykacji może przedstawiać się następująco:

  Windykacja polubowna

  W sytuacji, gdy wierzycielowi znana jest zarówno osoba dłużnika, jak i dokonane jest zabezpieczenie majątku, z którego może on zaspokoić swój dług albo oceniamy, iż dłużnik jest gotów do spłaty zadłużenia i ma takie możliwości rekomendujemy podjęcie ugodowej próby rozwiązania sporu poprzez m.in. ugodę pozasądową, zawezwanie do próby ugodowej przed sądem powszechnym, arbitraż. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych następuje przez:

  zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego;
  obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową;
  ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej lub której księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu;
  obciążenie statku albo statku w budowie hipoteką morską;
  ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym obowiązanego albo zakładem wchodzącym w skład przedsiębiorstwa lub jego częścią albo częścią gospodarstwa rolnego obowiązanego.

  Postępowanie sporne

  W przypadku konieczności wszczęcia postępowania sądowego, roszczenie Klienta dochodzone jest w trybie elektronicznego postępowania upominawczego (tzw. e-sąd) lub w trybie zwyczajnym. Ustawodawca przewidział, że postępowanie dowodowe w EPU ogranicza się do oceny przytoczonych okoliczności faktycznych i powołanych dowodów, tym samym jest krótsze od zwykłego postępowania upominawczego, gdzie zachodzi konieczność dokonania oceny wiarygodności załączonych fizycznie do pozwu dokumentów. Wysokość opłaty od pozwu w EPU wynosi tylko 1,25 % wartości przedmiotu sporu, tym samym jest niższa niż opłata w tradycyjnym postępowaniu sądowym (5% wartości sporu).

  Zabezpieczenie roszczenia

  Jeżeli w czasie trwania postępowania sądowego dłużnik podejmuje próby wyzbycia się majątku, zasadnym pozostaje wszczęcie postępowania o zabezpieczenie roszczenia wierzyciela. Zabezpieczenia w toku procesu dokonuje na wniosek wierzyciela sąd, wydając postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia w sposób wskazany przez wnioskodawcę, jeżeli uprawdopodobni on roszczenie oraz wykaże interes prawny w zabezpieczeniu. Od wniosku o zabezpieczenia należy uiścić opłatę sądową stałą w kwocie 100 zł, chyba że wniosek został złożony w piśmie rozpoczynającym postępowanie.

  Egzekucja długu

  Powyższe postępowania prowadzą do uzyskania tytułu wykonawczego, na podstawie którego następuje wszczęcie postępowania egzekucyjnego przed komornikiem sądowym.

  W przypadku wszczęcia postępowania egzekucyjnego, wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika za wynagrodzeniem. Dodatkowa opłata za prowadzone dochodzenie, co do zasady obciąża dłużnika. Prowadząc dochodzenie, komornik samodzielnie decyduje jakie czynności przeprowadzi. Komornik co do zasady może np. skierować żądanie do właściwego oddziału ZUS lub urzędu skarbowego celem uzyskania numeru rachunku dłużnika, do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców celem sprawdzenia własności pojazdu. Te czynności komornik winien wykonać w ramach tzw. standardowych, zwykłych czynności swojej kancelarii.

  Jeżeli zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności lub jeżeli wierzyciel wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności, może on żądać zobowiązania dłużnika do złożenia wykazu majątku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie się znajdują, przypadających mu wierzytelności i innych praw majątkowych. Wniosek wierzyciela jest rozpoznawany przez sąd na posiedzeniu, po wezwaniu i wysłuchaniu wierzyciela. Może on żądać wyjawienia majątku także przed wszczęciem egzekucji, jeżeli uprawdopodobni, że nie uzyska zaspokojenia w pełni swojej należności ze znanego mu majątku albo z przypadających dłużnikowi bieżących świadczeń periodycznych za okres sześciu miesięcy.

  Więcej o windykacji i antywindykacji w naszych artykułach na BLOGU:

  zadzwoń