skuetczna windykacja warszawa
Służebność przesyłu

W orzeczeniu z dnia  15 września 2017 r.  w sprawie III CZP 34/17 Sąd Najwyższy wskazał, iż w postępowaniu o ustanowienie służebności przesyłu jest dopuszczalne wydanie, na podstawie art. 318 § 1 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c., postanowienia wstępnego o uznaniu żądania ustanowienia tej służebności za usprawiedliwione w zasadzie.

To jak się można domyślać dla wielu prawników oczywiste orzeczenie w praktyce orzeczniczej sądów rejonowych wywoływało częstokroć opór a konsekwencją tego było przeprowadzanie całego postępowania dowodowego, które niepotrzebnie wydłużało proces i narażało strony na istotne, niepotrzebne lub przedwczesne wydatki.

Otóż w sprawach o ustanowienie służebności przesyłu inicjowaną przez właściciela nieruchomości wobec przedsiębiorcy przesyłowego niemal powszechną praktyką ze strony tego ostatniego jest podnoszenie zarzutu zasiedzenia tejże służebności. W takim wypadku gdyby zarzut taki okazał się zasadny przeprowadzanie postępowania dowodowego, którego celem jest ustalenie treści i wyceny służebności (np. granic i  powierzchni służebności) byłoby z punktu widzenia wnioskodawcy bezcelowe. Naraża go to bowiem na bardzo wysokie koszty biegłych, których zadaniem jest precyzyjne określenie przebiegu służebności oraz wycena tejże służebności przysługująca właścicielowi od przedsiębiorcy przesyłowego.

Wydanie postanowienia wstępnego ma zatem na celu przesądzenie czy podniesiony zarzut zasiedzenia lub posiadania innego tytułu do nieruchomości jest zasadny czy nie. Jeśli sąd zarzut taki przesądzi wówczas może wydać postanowienie wstępne, podlegające ew. weryfikacji sądu II instancji co do swej zasadności. Po takim rozstrzygnięciu sąd może dalej procedować co do meritum. I tak w zależności od treści postanowienia wstępnego sąd I instancji będzie mógł:

  • przejść do etapu ustalania treści służebności oraz jego wyceny (gdy uzna, iż żądanie ustanowienia służebności jest usprawiedliwione co do zasady) lub
  • wniosek oddalić (jeżeli postanowieniem wstępnym przesądzono, iż żądanie ustanowienia służebności nie jest usprawiedliwione co do zasady).

Naszym zdaniem we wszystkich postępowaniach o ustanowienie służebności przesyłu tam gdzie przedsiębiorca przesyłowy podnosi, iż posiada tytuł prawny do nieruchomości sąd rejonowy winien wydawać postanowienie wstępne aby nie narażać wnioskodawcy na zbędne koszty.

 

Marcin Budziak

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
zadzwoń