fbpx
+48 693 - 445 - 280
biuro@kancelaria-praga.pl

Blog

Podstawy prawne przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) – koronawirus.

Podstawy prawne przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) – koronawirus.

  COVID-19: Podstawy prawne przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, (COVID-19) – koronawirus.

  W dniu 9 marca 2020 roku weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).

  Z uwagi na powagę sytuacji przedstawię w prosty sposób zagadnienia jakie zostały poruszone w ustawie.

  Przepisy w/wym. ustawy stosuje się do zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej dalej „COVID-19”. Należy pamiętać, że wszelkie działania jakie ustawodawca przewidział w w/wym. ustawie mają na celu „przeciwdziałanie COVID-19”.  Należy przez to rozumieć wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby.

  1. Praca zdalna

  W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

  1. Dodatkowy zasiłek

  W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem będącym w wieku do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 645 i 1590). Zastosowanie mają w tym zakresie przepisy art. 36 ust. 2-4, art. 38 ust. 1, art. 42, art. 43, art. 48 ust. 1 i art. 48a-50.

  Okresu pobierania zasiłku z powodu COVID-19, nie wlicza się do okresu 60 dni, w którym rodzic ma prawo do osobistej opieki nad dzieckiem z innego powodu niż  zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19.

  Zasiłki nie sumują się. W okresie pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego (z powodu COVID-19), zasiłek opiekuńczy, który przysługiwałby w tym okresie nie z powodu COVID-19,  nie przysługuje.

  1. Szczególne zasady bezpieczeństwa na lotniskach

  W stosunku do personelu medycznego oraz jego pojazdów przeznaczonych dla pacjentów zarażonych lub podejrzanych o zarażenie COVID – 19  mogą zostać ustalone szczególne zasady kontroli bezpieczeństwa lub może nastąpić odstąpienie od kontroli.  Taka możliwość dotyczy personelu medycznego i jego pojazdów wpisanych na listę znajdującą się w punkcie kontroli bezpieczeństwa, zatwierdzoną przez zarządzającego lotniskiem. Decyzję o ustaleniu szczególnych zasad kontroli lub o odstąpieniu od niej podejmuje zarządzający lotniskiem, za zgodą Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

  1. Wyłączenie stosowania ustawy o zamówieniach publicznych

  Jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Decyzję w tym zakresie podejmuje podmiot zobowiązany do stosowania w/wym. ustawy o zamówieniach publicznych. Do zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane udzielanych w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych

  1. Podmioty wykonujące działalność leczniczą w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

  Działalność w zakresie opieki zdrowotnej i transportu sanitarnego podejmowana w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 świadczą wyłącznie podmioty wskazane w wykazie opracowanym przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ w porozumieniu z wojewodą. Wykaz podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia. Świadczenia udzielone przez podmioty wpisane do wykazu, są finansowane przez NFZ ze środków pochodzących z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Zdrowia.

  1. Maksymalne ceny leków i produktów leczniczych

  Minister Zdrowia ma obowiązek ustalić maksymalne ceny:

  • produktów leczniczych wydawane bez przepisu lekarza (OTC) oraz wydawanych z przepisu lekarza (Rp)
  • wyrobów medycznych
  • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego

  które mogą być wykorzystane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

  1. Możliwość nałożenia zadań na jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty lecznicze

  Premier może, na wniosek Ministra Zdrowia, nałożyć na jednostkę samorządu terytorialnego obowiązek wykonania określonego zadania w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

  Jednostkom samorządu terytorialnego mogą być udzielane z budżetu państwa dotacje celowe na wsparcie realizacji zadań wynikających z przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

  Z kolei Minister Zdrowia może nałożyć taki obowiązek, na podmiot leczniczy będący:

  1) spółką kapitałową, w której jedynym albo większościowym udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa;

  2) samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej lub jednostką budżetową.

  Decyzje Premiera i Ministra Zdrowia mogą dotyczyć w szczególności:

  • zmian w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego lub
  • przekazania produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz aparatury i sprzętu medycznego, w celu zapewnienia kontynuacji udzielenia świadczeń zdrowotnych w innym podmiocie leczniczym.
  1. Szczególne uprawnienia Ministra Zdrowia

  Minister Zdrowia może wydawać wiążące polecenia organom administracji rządowej, z wyjątkiem Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.

  W przypadku braku dostępności na rynku produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego Minister Zdrowia może rozszerzyć obowiązek umieszczania w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi na wszystkie produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne. Podmioty, na które został nałożony obowiązek umieszczania w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi produktów leczniczych przesyłają do tego systemu w ciągu 24 godzin indywidualny bilans otwarcia stanów magazynowych.

  Minister Zdrowia może, w przypadku braku dostępności na rynku wymienionych wyżej produktów w drodze obwieszczenia, ograniczyć ilość takiego produktu na jednego pacjenta.

  Minister Zdrowia może nałożyć ograniczenia w obrocie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Ponadto Minister zdrowia ogłasza, w drodze obwieszczenia, wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które mogą być zbywane przez hurtownię farmaceutyczną wyłącznie do aptek, punktów aptecznych oraz zakładów leczniczych podmiotów leczniczych. Za naruszenie zakazów w zakresie obrotu tym produktami podmiotom zajmującym się obrotem grozi kara od 10 000 zł do 5 000 000 zł.

  W przypadku braku produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych lub środków ochrony osobistej niezbędnych dla pacjentów, Minister Zdrowia poleca wydanie w niezbędnych ilościach tych produktów, środków lub wyrobów z Agencji Rezerw Materiałowych do podmiotów leczniczych prowadzących szpitale, stacji sanitarno-epidemiologicznych, aptek ogólnodostępnych lub punktów aptecznych.

  Minister Zdrowia może nałożyć na Agencję Rezerw Materiałowych, w określonym czasie i ilości, obowiązek zakupu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych oraz środków ochrony osobistej lub utrzymywanie danego asortymentu w określonej ilości.

  W przypadku, gdy uzupełnienie rezerw strategicznych nie jest możliwe w terminie pozwalającym na skuteczne przeciwdziałanie epidemii, właściwy minister albo Minister Zdrowia, w drodze decyzji administracyjnej, zarządza przejęcie na rzecz Skarbu Państwa danego produktu, wyrobu, środka, albo sprzętu lub aparatury. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z dniem jej ogłoszenia.

  W przypadku wydania decyzji dokonuje się zabezpieczenia produktu, wyrobu, środka, sprzętu lub aparatury. Zabezpieczenie jest finansowane ze środków budżetu państwa w oparciu o średnie stawki stosowane w stosunkach danego rodzaju.

  Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne oraz środki ochrony osobistej, które zostały udostępnione z rezerw strategicznych przez Agencję Rezerw Materiałowych są dystrybuowane do podmiotów leczniczych prowadzących szpitale, inspektoratów sanitarnych, aptek ogólnodostępnych lub punktów aptecznych. Produkty te są wydawane pacjentom ze stacji sanitarno-epidemiologicznych, aptek ogólnodostępnych lub punktów aptecznych nieodpłatnie wyłącznie na podstawie nr PESEL pacjenta.

  Minister Zdrowia może określić w obwieszczeniu wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych i środków ochrony osobistej, które podlegają wydaniu w sposób określony wyżej.

  1. Polecenia Premiera, wojewodów oraz inspekcji sanitarnej

  Wojewoda w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 może wydawać polecenia obowiązujące wszystkim działającym w województwie: organom administracji rządowej, państwowym osobom prawnym, organom samorządu terytorialnego, samorządowym osobom prawnym oraz samorządowym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

  Premier natomiast, na wniosek wojewody, po poinformowaniu ministra właściwego do spraw gospodarki może, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, wydawać polecenia: osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej oraz przedsiębiorcom. Polecenia są wydawane w drodze decyzji administracyjnej, podlegają one natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia oraz nie wymagają uzasadnienia.

  Wykonywanie zadań, zleconych przez Premiera, następuje na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą przez właściwego wojewodę i jest finansowane z budżetu państwa będących w dyspozycji wojewody. Prace związane z prowadzeniem przygotowań do realizacji zadań, zleconych przez Premiera, mające charakter planistyczny są finansowane ze środków własnych przedsiębiorcy.

  W przypadku odmowy zawarcia przez przedsiębiorcę umowy z wojewodą, zadania wykonywane są na podstawie decyzji administracyjnej Premiera. W takim przypadku decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

  Polecenia, zarówno Premiera jak i wojewody, mogą być wydawane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. Właściwy minister może wstrzymać wykonanie poleceń wojewody i wystąpić z wnioskiem do Premiera o rozstrzygnięcie sporu, przedstawiając jednocześnie stanowisko w sprawie.

  Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może wydawać: osobom prawnym, osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, w szczególności podmiotom wykonującym działalność leczniczą, pracodawcom, podmiotom prowadzącym działalność w zakresie lotnictwa cywilnego, użytkownikom statków powietrznych, użytkownikom cywilnych statków powietrznych oraz zarządzającym lotniskami:

  1) decyzje nakładające obowiązek:

  1. podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych oraz żądać od nich informacji w tym zakresie,
  2. dystrybucji:
  • produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych – w stosunku do hurtowni farmaceutycznych,
  • środków ochrony osobistej – w stosunku do producentów, dystrybutorów lub importerów

  3. współdziałania z innymi organami administracji publicznej oraz organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej – w przypadku kierowania decyzji do podmiotów innych niż te organy,

  2) zalecenia i wytyczne określające sposób postępowania w trakcie realizacji zadań

  – w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej.

  Decyzja  Głównego Inspektora Sanitarnego lub państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego:

  • podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia
  • nie wymaga uzasadnienia
  • może być w nagłych przypadkach wydawana ustnie, a następnie niezwłocznie potwierdzana na piśmie
  • odwołanie wnosi się w terminie 2 dni roboczych od dnia doręczenia lub potwierdzenia na piśmie decyzji wydanej ustnie
  • odwołanie podlega przekazaniu organowi odwoławczemu w terminie 1 dnia roboczego, a rozpatrzeniu – w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia mu odwołania.

  Zalecenia i wytyczne, GIS lub państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego są ogłaszane w odpowiednio w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) urzędu obsługującego Głównego Inspektora Sanitarnego lub BIP urzędu obsługującego państwowego inspektora sanitarnego oraz:

  • przez Ministra Zdrowia – na stronie internetowej MZ
  • przez wojewodę – w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie
  • nieodpłatnie, w prasie radiu i telewizji oraz innych środkach komunikacji publicznej w terminie wskazanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego albo działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego
  1. Niestosowanie przepisów budowlanych

  Do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w przypadku konieczności poszerzenia bazy szpitali przepisów określających jakim normom powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

  1. Zwrot wpłat przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny przez przedsiębiorcę turystycznego

  W przypadku, gdy podróżny odstąpi od umowy lub organizator turystyki rozwiąże umowę o udział w imprezie turystycznej, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, przedsiębiorcy turystycznemu przysługuje zwrot wpłat przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Przedsiębiorca turystyczny może wystąpić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, o zwrot wpłaty, nie później niż w terminie 60 dni od dnia odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy. We wniosku do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o zwrot wpłat należy wykazać kwotę mającą podlegać zwrotowi. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie wraz z oświadczeniem organizatora turystyki dotyczącym daty, w których to oświadczenie lub rozwiązanie stało się skuteczne oraz korektę złożonej deklaracji wraz z wykazem umów, z których wynikają składki podlegające zwrotowi.

  1. Wyłączenie odpowiedzialności przewoźników za szkodę wyrządzoną w związku z uzasadnionymi działaniami władz

  Zarządzający lotniskiem, zarządzający dworcem kolejowym, przewoźnik lotniczy, kolejowy lub drogowy, nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z uzasadnionymi działaniami władz publicznych mającymi na celu przeciwdziałanie COVID-19, w szczególności za brak możliwości przewozu.

  Przez okoliczność nadzwyczajną, o której mowa w przepisach Rozporządzenia (WE) 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91, rozumie się także uzasadnione działania mające na celu przeciwdziałanie COVID-19.

  1. Wystawianie recept farmaceutycznych

  W przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta związanego z COVID-19, farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę farmaceutyczną.

  1. Możliwość delegowania żołnierzy w czynnej służbie

  Żołnierz w czynnej służbie wojskowej może być skierowany przez dowódcę jednostki wojskowej do wykonywania zadań innych niż wynikające z jego specjalności i przeszkolenia wojskowego, o ile posiada kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tych zadań.

  Minister Obrony Narodowej może przekazać do dyspozycji Głównego Inspektora Sanitarnego lub wojewody pododdziały lub oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wraz ze skierowaniem ich do wykonywania zadań związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego, stanem epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby. W takim przypadku pododdziały i oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pozostają pod dowództwem przełożonych służbowych i wykonują zadania określone przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub wojewodę.

  1. Obowiązki operatorów sieci telekomunikacyjnej

  Operator sieci komórkowej jest obowiązany, na żądanie dyrektora Centrum Zarządzania Kryzysowego, do niezwłocznego, nieodpłatnego wysłania lub wysyłania, komunikatów do wszystkich lub określonych przez dyrektora Centrum osób jednorazowo lub przez wskazany przez dyrektora Centrum okres.

  1. Pomoc wójtów, burmistrzów, prezydentów miast na rzecz mieszkańców

  Wójt, burmistrz, prezydent miasta dla zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej określa szczególne formy udzielania pomocy. Wójt, burmistrz, prezydent miasta sporządza wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności oraz informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, mieszkańców o możliwości ich uwzględnienia w tym wykazie. Uwzględnienie w wykazie następuje na wniosek osoby wymagającej wsparcia lub jej opiekuna prawnego.

  Z budżetu państwa mogą być udzielane właściwym jednostkom samorządu terytorialnego dotacje celowe na wsparcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

  1. Zmiany w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

  1. Wprowadzenie nowych definicji:
  • strefa zero – obszar, na którym wystąpił stan epidemii, znajdujący się bezpośrednio wokół ogniska wirusa, podlegający ograniczeniom, w szczególności zakazom, nakazom oraz środkom kontroli
  • strefa buforowa – obszar wokół strefy zero, podlegający ograniczeniom, w szczególności zakazom lub nakazom dotyczącym przemieszczania się ludzi
  • strefa zagrożenia – obszar, na którym możliwe jest ryzyko wystąpienia stanu epidemii
  • zagrożony obszar – obszar jednej lub kilku jednostek podziału terytorialnego kraju lub obszar określony w sposób inny niż przez odniesienie do jednostek podziału terytorialnego kraju
  • miejsce kwarantanny – odrębny obiekt budowlany czasowego pobytu osób chorych lub podejrzanych o zachorowanie, w którym prowadzi się kwarantannę.

  II. Osoby chore albo osoby podejrzane o zachorowanie na chorobę zakaźną mogą podlegać obowiązkowej hospitalizacji.

  III. Osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z osobami zarażonymi COVID-19 podlegają obowiązkowej kwarantannie lub  nadzorowi epidemiologicznemu, jeżeli tak postanowią organy inspekcji sanitarnej przez okres nie dłuższy niż 21 dni, licząc od ostatniego dnia styczności. Kwarantanna lub nadzór epidemiologiczny można zastosować wobec tej samej osoby więcej niż raz, do czasu stwierdzenia braku zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

  IV. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego. Jednocześnie Rada Ministrów określa rodzaj stosowanych rozwiązań na zagrożonym obszarze takich jak:

  1)  ograniczenia, obowiązki i nakazy, o których mowa w art. 46 ust. 4

  2) czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców

  3) czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły

  4) obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie

  5) obowiązek poddania się kwarantannie

  6) miejsce kwarantanny

  7) zakaz opuszczania miejsca kwarantanny

  8) czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia

  9) nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów

  10) nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach

  11) zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie

  12) nakaz określonego sposobu przemieszczania się.

  1. Uprawnienia Rady Ministrów w zakresie budżetu

  W przypadku stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, dokonywać przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między częściami i działami budżetu państwa.

  1. Uprawnienia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie edukacji

  Minister Edukacji Narodowej, w drodze rozporządzenia, może czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze kraju lub jego części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze. Ponadto Minister Edukacji Narodowej może wyłączyć stosowanie niektórych przepisów – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w odniesieniu do wszystkich lub niektórych jednostek systemu oświaty, w szczególności w zakresie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzania egzaminów, organizacji roku szkolnego i organizacji pracy tych jednostek, a także wprowadzić w tym zakresie odrębne unormowania, tak aby zapewnić prawidłową realizację celów i zadań tych jednostek.

  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego może czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie uczelni jak również czasowo zawiesić kształcenie doktorantów w podmiotach prowadzących szkoły doktorskie na obszarze kraju lub jego części.

  Pełną treść akt znajdziecie Państwo tutaj. Zapraszam do czytania naszych artykułów o innej tematyce na naszym BLOGU.

  Opracował Marcin Budziak, radca prawny.

   

  0 0 głosy
  Article Rating

  Tags: , , , , ,

  0 0 głosy
  Article Rating
  Powiadom o nowych komentarzach
  Info o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  zadzwoń
  0
  Napisz co myślisz o tym artykule, bardzo nam na tym zależy!x
  ()
  x
  spis treści