fbpx
+48 693 - 445 - 280
biuro@kancelaria-praga.pl

Blog

Walka o dziecko: Kiedy rodzice nie mogą porozumieć się w sprawach dziecka.

Walka o dziecko: Kiedy rodzice nie mogą porozumieć się w sprawach dziecka.

  Konflikt o dziecko a władza rodzicielska

  Walka o dziecko to wyjątkowo stresujące wydarzenie w życiu każdego rodzica. Większość rodziców intuicyjnie rozumie czym jest władza rodzicielska i jak ją należy wykonywać.  Czasami jednak mamy wątpliwości czym jest w istocie władza rodzicielska i jak daleko sięga. Powstaje także problem jak tę władzę wykonywać (sprawować) w sytuacjach konfliktowych między rodzicami lub w przypadku ograniczenia w zdolności do czynności prawnych jednego z rodziców.

  Aby wiedzieć jak wykonywać władzę rodzicielską należy w pierwszej kolejności przypomnieć jak władzę rodzicielską przedstawia Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

  Władza rodzicielska czym jest?

  Zgodnie z Krio władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.

  Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień.

  Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo, a w sprawach, w których może samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadczenia woli, powinno wysłuchać opinii i zaleceń rodziców formułowanych dla jego dobra.

  Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny.

  Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia.

  Co z rodzicem, który nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych?

  Rodzice, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych uczestniczą w sprawowaniu bieżącej pieczy nad osobą dziecka i w jego wychowaniu, chyba że sąd opiekuńczy ze względu na dobro dziecka postanowi inaczej.

  Jak powinna być wykonywana władza rodzicielska przysługująca obojgu rodzicom?

  Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.

  Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.

  Innymi słowy w istotnych kwestiach dziecka rodzice nie mogą co do zasady podejmować samodzielnie decyzji. Jakie sprawy są istotnymi kwestiami dziecka Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie rozstrzyga pozostawiając to wymiarowi sprawiedliwości.

  Przyjmuje się, iż istotną kwestią dziecka jest to co nie jest związane z jego bieżącą egzystencją, codziennymi czynnościami. Są to kwestie o istotnym znaczeniu dla rozwoju dziecka. Również istotną kwestią dziecka jest określenie miejsca pobytu dziecka, jeśli nie jest to możliwe w oparciu o przepis art. 26 Kc określający miejsce zamieszkania dziecka. Walka o dziecko pojawia się także w sprawach istotnych dla dziecka.

  Istotne kwestie dziecka

  W judykaturze do istotnych kwestii dotyczących dziecka zaliczono m.in.:

  • decyzje dotyczące imienia dziecka
  • zmianę nazwiska
  • określenie miejsca pobytu
  • wybór kierunku i zakresu wykształcenia
  • naukę pozaszkolną
  • praktykę zawodową
  • wystąpienie z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego
  • wyjazd za granicę
  • wyjazd na wakacje
  • zmianę obywatelstwa
  • określenie zasad wychowania
  • przeprowadzenie istotnych zabiegów medycznych i badań

  O rozstrzygnięcie w istotnych kwestiach dziecka mogą się zwrócić do sądu tylko rodzice, którym przysługuje przynajmniej ograniczona władza rodzicielska. Jeśli jednemu z rodziców władza rodzicielska nie przysługuje wówczas nie ma podstaw do zwrócenia się do sądu o rozstrzygnięcie w istotnych kwestiach dziecka. Walka o dziecko w istotnych kwestiach go dotyczących przenosi się do sądu.

  Ograniczenie władzy rodzicielskiej a podejmowanie decyzji w istotnych kwestiach dziecka

  Władza rodzicielska w praktyce najczęściej bywa ograniczana w wyroku rozwodowym lub wobec rodziców żyjących w rozłączeniu, którzy mają kłopot w jej wspólnym wykonywaniu i zwrócili się do sądu opiekuńczego o rozstrzygnięcie w tym zakresie.

  1. Najczęściej orzeczenia przybierają formę konkretną określającą jakie uprawnienia do współdecydowania w istotnych kwestiach dziecka zostaną pozostawione rodzicowi, którego władza jest ograniczana, np. do współdecydowania o wyborze kierunku kształcenia i zasad wychowania dziecka.
  2. Czasami jednak sądy ograniczają władzę rodzicielską posługując się formuła ogólną w postaci: do współdecydowania we wszystkich istotnych kwestiach dotyczących dziecka.

  W pierwszym wypadku rodzic, którego władza rodzicielska nie została ograniczona może samodzielnie zadecydować, np. o wyjeździe dziecka za granicę. W tym bowiem akurat zakresie sąd nie pozostawił mu prawa do współdecydowania. Natomiast w drugim przypadku rodzic w każdej istotnej kwestii winien uzyskać porozumienie z drugim rodzicem. W przypadku braku zgody sprawę będzie musiał rozstrzygnąć sąd opiekuńczy.

  Pierwsze rozwiązanie daje prymat rodzicowi, który posiada pełnię władzy rodzicielskiej i w praktyce w mniejszym lub większym zakresie eliminuje rodzica z prawa do współdecydowania o istotnych kwestiach dziecka. Innymi słowy takie rozstrzygnięcie pozbawia rodzica istotnych elementów składających się na władzę rodzicielską takich jak: wychowanie, troszczenie się, kierowanie dzieckiem, przygotowanie go do pracy. Biorąc pod uwagę zapis zarówno art. 58 Krio jak i 107 Krio sąd orzekający o władzy rodzicielskiej winien zbadać dogłębnie sprawę pod kątem możliwości pozostawienia władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom.

  Teoretycznie walka o dziecko nie powinna mieć aż tak często miejsca. Władza rodzicielska winna zostać bowiem pozostawiona obojgu rodzicom nawet w przypadku gdy nie potrafili wypracować oni pisemnego porozumienia co do sposobu jej wykonywania. Ograniczenie winno mieć miejsce tylko wyjątkowo w sytuacjach gdy postępowanie wykazało, iż niezbędne decyzje w życiu dziecka, które trzeba będzie podjąć wobec niego w najbliższej przyszłości np. do 2 lat nie będą możliwe do podjęcia. Wówczas w tym zakresie jeśli można liczyć, iż decyzja podjęta przez rodzica, któremu pozostawiona zostanie pełnia władzy rodzicielskiej będzie zgodna z dobrem dziecka można zastanowić się nad ograniczeniem władzy drugiemu. Pod pewnymi jednak warunkami.

  Drugie z rozwiązań jest krytykowane w literaturze jednakże bardziej odpowiada intencjom ustawodawcy wyrażonym w przepisach art. 58 i 107 Krio. Owszem pierwsze rozwiązanie ma walor bardziej praktyczny ale tylko z perspektywy jednego rodzica; tego który posiada pełnie władzy rodzicielskiej. Praktyczność tego rozwiązania nie powinna jednak wypaczać sensu przepisów ustawowych, które dają prymat prawu do wychowania dziecka przez oboje rodziców (nawet skonfliktowanych) a nie jednemu z nich. Przesłanką umożliwiającą ograniczenie władzy rodzicielskiej jest dobro dziecka ale tylko tak pojmowane, że prymat jego dobra jest najlepiej realizowany gdy decyzję podejmą z większym lub większym trudem ale oboje rodzice. Ograniczenie może mieć miejsce tylko wówczas, gdy oboje nie są w stanie podjąć decyzji ale nie dlatego, że się różnią zdaniami lecz dlatego, że istniejący między nimi konflikt powoduje, że jeden z nich stosuje obstrukcję uniemożliwiając podjęcie jakiejkolwiek decyzji na czas. Z doświadczenia naszej kancelarii wynika jednak, iż sądy w braku porozumienia pomiędzy rodzicami idą w kierunku ograniczania władzy rodzicielskiej czym często zaostrzają konflikt lub powodują wycofanie rodzica z zaangażowania w proces wychowawczy dziecka. Innymi słowy w efekcie działają wbrew intencjom ustawodawcy.

  Podsumowanie

  Walka o dziecko jest częściowo rezultatem niewłaściwego ustawodawstwa. Zmienione w 2015 roku przepisy Krio w zakresie art. 58 i 107 zostały tak sformułowane, że większość sędziów i prawników czyta je w ten sposób, że władza rodzicielska może zostać pozostawiona obojgu rodzicom tylko wówczas gdy przedstawią oni pisemne porozumienie o sposobie jej wykonywania. Sam byłem kiedyś takiego zdania. Jest to jednak błąd. Należy powtórnie przeanalizować treść tych przepisów, poprzednie ich brzmienie oraz uzasadnienie do projektu zmiany tychże przepisów a wówczas dostrzeżemy, że jednak pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom z określeniem sposobu jej wykonywania może mieć miejsce także wówczas gdy rodzice nie przedstawią pisemnego porozumienia o sposobie jej wykonywania.

  Szczegółową analizę decyzji sądu o władzy rodzicielskiej omówię w innym artykule.

  r.pr. Marcin Budziak

  Więcej o kwestiach dotyczących dzieci znajdziesz tutaj oraz na naszym BLOG`u. Zapraszamy do odwiedzenia naszej wizytówki w google.

  0 0 głosy
  Article Rating

  Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  0 0 głosy
  Article Rating
  Powiadom o nowych komentarzach
  Info o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  zadzwoń
  0
  Napisz co myślisz o tym artykule, bardzo nam na tym zależy!x
  ()
  x
  spis treści