fbpx

Nabycie nieruchomości przez małoletniego wymaga zgody sądu

Nabycie nieruchomości przez małoletniego w formie darowizny

Nabycie nieruchomości przez małoletniego. Rodzice jako przedstawiciele ustawowi małoletniego sprawują zarząd majątkiem dziecka. W przypadkach tzw. czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka – dla ważności dokonywanej czynności dodatkowo wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego.

Za czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu uważa się wszelkie czynności prawne, które mogą zagrażać interesom majątkowym małoletniego. Zagrożenie to może być choćby potencjalne. W istocie celem przepisu jest dopuszczenie sądu do przeprowadzenia wnikliwiej kontroli. Kontrola ma dotyczyć dokonywanej czynności pod kątem faktycznego a nie pozornego przysporzenia majątkowego dla małoletniego.

Przykładem czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka jest: zawarcie ugody w sprawie o dział spadku, zniesienie współwłasności, przekazanie działek rolnych w bezpłatne użytkowanie, zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości małoletniego.

Dotychczas przy ustalaniu czy dana czynność nabycia nieruchomości przez małoletniego wymaga zgody Sądu istniało rozróżnienie z czyich środków dochodzi do nabycia nieruchomości tj. jeśli z majątku dziecka – zgoda Sądu była obligatoryjna. Zgody Sądu wymagało również nieodpłatne nabycie nieruchomości, ale obciążonej prawem dożywocia. W sytuacji natomiast nabycia nieruchomości w drodze darowizny w stanie wolnym od zobowiązań wobec darczyńcy lub osób trzecich, zgoda Sądu nie była wymagana (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia z 30.4.1977 r., o sygn. III CZP 73/76).

Uchwała Sądu Najwyższego w przedmiocie nabycie nieruchomości przez małoletniego

Dnia 15 lutego 2019 r. zapadła w omawianym temacie odmienna uchwała Sądu Najwyższego pod sygn. III CZP 85/18 stanowiąca odpowiedź na zadane pytanie prawne:

Czy rodzice mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego przewidzianego w art. 101 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nabywać dla małoletniego dziecka nieruchomość (odrębną własność lokalu) na podstawie umowy sprzedaży, w sytuacji gdy środki na nabycie pochodzą  wyłącznie z darowizny przekazanej przez rodziców, którzy jednocześnie zobowiązują  się względem dziecka do pokrywania ciężarów związanych z utrzymaniem nabytego prawa własności  do czasu uzyskania przez dziecko pełnoletności?​

Sąd Najwyższy wyraził zapatrywanie, iż rodzice, bez zezwolenia sądu opiekuńczego, nie mogą nabywać dla dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską nieruchomości na podstawie umowy sprzedaży także wtedy, gdy środki pieniężne na zakup pochodzą z dokonanej przez nich darowizny celowej dla dziecka.

Obecnie zatem należy przyjąć, że każde nawet nieodpłatne nabycie nieruchomości przez małoletniego wymaga zgody Sądu. Również wówczas gdy rodzicie zobowiązują się do pokrywania kosztów utrzymania nabywanej przez małoletniego nieruchomości.

Autor: adw. Monika Krajewska – Budziak

Więcej o kwestiach dotyczących dzieci znajdziesz tutaj oraz na naszym BLOG`u. Zapraszamy do odwiedzenia naszej wizytówki w google.

spis treści
zadzwoń