fbpx
+48 693 - 445 - 280
biuro@kancelaria-praga.pl

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx

Podział majątku – Sąd dokonując podziału majątku wspólnego ma obowiązek z urzędu ustalić jego skład i wartość. Sąd nie ma jednak uprawnień do prowadzenia z urzędu dochodzenia, czy istnieje i jaki inny jeszcze, niż wskazany przez strony – wspólny majątek.

Aby prawidłowo określić skład i wartość majątku sąd musi ustalić m.in. jakie wydatki i nakłady z majątku wspólnego na majątek osobisty podlegają zwrotowi. To ustalenie sąd czyni z urzędu. Na wniosek natomiast sąd dokonuje rozliczenia wydatków i nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny ponieważ roszczenia te nie wchodzą w skład majątku wspólnego. Innymi słowy przysporzenia na rzecz majątku wspólnego z majątku osobistego nie zostają rozliczone jeśli strona o to nie wnosi. Gdy chodzi o wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty, to sąd uwzględnia je bez osobnego żądania uczestników postępowania, gdyż roszczenia te wchodzą w skład majątku wspólnego, a zatem podlegają podziałowi  (tak SN w sprawie II CKN 395/97).

Oprócz nakładów związanych z wybudowaniem domu należy także zwrócić uwagę na to czy na wartość domu nie wpłynęły także istotne remonty mające miejsce w trakcie małżeństwa. Może się bowiem zdarzyć tak, że dom w istotnej części był wybudowany np. w stanie surowym zamkniętym a jego dalsze wykończenie lub remont nadał mu dopiero aktualną wartość. Mogło być także tak, że dom został po kilkudziesięciu latach użytkowania generalnie wyremontowany co również w istotnej mierze zmieniło jego wartość. Ten nakład także winien zostać uwzględniony. Beneficjantem wzrostu wartości nieruchomości wskutek remontu, za środki pochodzące z majątku wspólnego, powinni być oboje małżonkowie.

Opisane powyżej zasady rozliczenia znajdą zastosowanie do spłaty kredytu, który był przeznaczony na budowę, rozbudowę lub remont domu postawionego na gruncie należącym do jednego z małżonków.

Rozliczenie nakładów z wykorzystaniem art. 231 Kc a podział majątku wspólnego

Rozliczenie nakładów może też wyglądać znacząco inaczej gdy wartość wybudowanego przez oboje małżonków budynku znacząco przewyższa wartość samego gruntu.

W judykaturze Sądu Najwyższego przesądzono, że w sytuacji, w której w czasie trwania małżeństwa ze środków majątku wspólnego wzniesiony został na nieruchomości stanowiącej majątek odrębny jednego z małżonków budynek, drugi z małżonków może żądać przeniesienia na swoją rzecz własności tej nieruchomości w części odpowiadającej jego udziałowi w majątku wspólnym i że roszczenie o wykup może realizować także w postępowaniu o podział majątku wspólnego jako sposób rozliczenia nakładów.

W takim wypadku w ramach rozliczenia nakładów małżonek może skorzystać z przepisu art. 231 Kodeksu cywilnego. Należy jednak pamiętać, że aby żądanie przeniesienia ułamka własności nieruchomości było skuteczne musi spełniać przesłanki określone w art. 231 Kodeksu cywilnego.

Zobacz więcej:

Więcej o podzial majątku tutaj

Podział majątku opisujemy także na naszej stronie w tym miejscu

zadzwoń
spis treści