fbpx
+48 693 - 445 - 280
biuro@kancelaria-praga.pl

Blog

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy – obniżony wymiar czasu pracy i przestój ekonomiczny spowodowane COVID-19

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy – obniżony wymiar czasu pracy i przestój ekonomiczny spowodowane COVID-19

  Obniżony wymiar czasu pracy oraz przestój ekonomiczny i związane z tym dofinansowanie to zagadnienia, które bardzo często interesują naszych klientów.

  PODSTAWA PRAWNA

  Podstawą prawną niniejszego omówienia jest art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, poz. 567, 568 i 695).

  DLA KOGO WSPARCIE?

  Ustawodawca przewidział wsparcie dla:

  • przedsiębiorców
  • organizacji pozarządowych
  • podmiotów, o którym mowa w 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
  • państwowych osób prawnych

  WARUNEK WSPARCIA: BRAK ZALEGŁOŚCI WOBEC SKARBU PAŃSTWA

  Wskazane wyżej podmioty nie mogą zalegać w regulowaniu:

  • zobowiązań podatkowych,
  • składek na ubezpieczenia społeczne,
  • składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  • składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • składek na Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy

  za okres do końca trzeciego kwartału 2019 r.

  WYJĄTKI (WSPARCIE) GDY ZADŁUŻENIE ISTNIEJE

  Co w wypadku zadłużenie z wyżej wymienionych tytułów?

  1. W/wym. podmioty zadłużone w ZUS-ie kwalifikują się do objęcia wsparciem jeśli zawarły z nim  umowę w zakresie zadłużenia.
  2. Podmioty zadłużone wobec urzędu skarbowego także mogą otrzymać wsparcie jeśli otrzymały decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłacają raty lub korzystają z odroczenia terminu płatności albo
  3. Podmiot zadłużony może liczyć na wsparcie jeśli dołączył do wniosku o przyznanie świadczeń plan spłaty zadłużenia uprawdopodabniający poprawę kondycji finansowej i pełną spłatę zaległości w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy, wraz z kopią wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie na raty należności z tytułu tych składek lub o odroczenie płatności tych składek;

  PRZESŁANKI UPADŁOŚCI

  Wskazane podmioty nie mogą jednak znajdować się w stanie, w którym zachodzą przesłanki do ogłoszenia ich upadłości.

  WARUNEK WSPARCIA – SPADEK OBROTÓW

  Warunkiem wsparcia jest wystąpienie spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

  • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub
  • nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

  ŚWIADCZENIA – DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW

  Jeśli powyższe przesłanki są spełnione to podmiot jest uprawniony do wsparcia na rzecz ochrony miejsc pracy i może:

  1. zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników:
  • objętych przestojem ekonomicznym albo
  • obniżonym wymiarem czasu pracy,

  w następstwie wystąpienia COVID-19

  Wniosek można złożyć na stronie:

  https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

  KTO JEST PRACOWNIKIEM W ROZUMIENIU USTAWY

  Pracownikiem, objętym przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy jest:

  • osoba zatrudniona na podstawie umowy o prace,
  • osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę nakładczą
  • osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu
  • osoba zatrudniona na podstawie innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu
  • innej umowy jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu

  KTO NIE JEST PRACOWNIKIEM?

  Pracownikiem nie jest pomoc domowa zatrudniona przez osobę fizyczną.

  SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

  Niezależnie od powyższego podmioty, o których piszemy wyżej mogą liczyć na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne od przyznanych świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

  PRZESTÓJ EKONOMICZNY I DOFINANSOWANIE

  Przestój ekonomiczny to okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy.

  W okresie przestoju ekonomicznego pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%.

  Wynagrodzenie obniżone do 50%, nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenia za pracę. Jednakże jeśli pracownik był zatrudniony na część etatu to obniżenie następuje maksymalnie do poziomu najniższego wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

  Obniżone przez pracodawcę w okresie przestoju ekonomicznego wynagrodzenie jest dofinansowywane:

  • ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  • w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę
  • dofinansowanie następuje z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy danego pracownika

  OBNIŻONY WYMIAR CZASU PRACY I DOFINANSOWANIE

  Obniżony wymiar czasu pracy to obniżony przez pracodawcę wymiar czasu pracy pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika, jednak nie więcej niż o 20% i nie więcej niż do 0,5 etatu. W wypadku obniżenia wymiaru czasu pracy wynagrodzenie pracownika nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Obniżając wymiar czasu pracy nie możemy więc obniżyć tego wymiaru czasu pracy pracownikom, którzy byli zatrudnieni na mniej niż 0,5 etatu. Możemy obniżyć wymiar czasu pracy tylko tym pracownikom, którzy byli zatrudnieni w przedziale 1 (całego etatu) do < (więcej niż) 0,5 etatu.

  Przykładowo:

  • pracownikowi zatrudnionemu na cały etat możemy obniżyć wymiar czasu pracy do 0,8 etatu
  • pracownikowi zatrudnionemu na 75% etatu (3/4) możemy obniżyć wymiar czasu pracy do 0,6 etatu (20% z 0,75 etatu to 0,15 a więc 0,75 – 0,15 = 0,6)
  • pracownikowi zatrudnionemu na 0,6 etatu możemy obniżyć wymiar czasu pracy do 0,5 etatu (20% z 0,6 etatu to 0,12 a więc 0,6 – 0,12 = 0,48 a ponieważ maksymalne obniżenie wymiaru czasu pracy nie może być niższe niż 0,5 etatu więc pracownikowi zatrudnionemu na 0,6 etatu nie możemy obniżyć wymiaru czasu pracy do więcej niż 0,5 etatu)

  Wynagrodzenie  pracownika, któremu obniżono wymiar czasu pracy jest dofinansowywane:

  • ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  • do wysokości połowy obniżonego wynagrodzenia
  • w wysokości nie wyższej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, obowiązującego na dzień złożenia wniosku

  JAKIM PRACOWNIKOM NIE PRZYSŁUGUJE DOFINANSOWANIE W OKRESIE PRZESTOJU EKONOMICZNEGO ORAZ W PRZYPADKU OBNIŻENIA WYMIARU CZASU PRACY?

  Dofinansowanie z uwagi na przestój ekonomiczny oraz w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy nie przysługuje do wynagrodzeń tych pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

  ZAWARCIE POROZUMIENIA  Z PRACOWNIKAMI JAKO DODATKOWY WARUNEK OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA

  Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu. Porozumienie zawiera pracodawca oraz:

  1. organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 1 lub 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 263), z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo
  2. organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 253 1 lub 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych – jeżeli u pracodawcy nie działają reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo
  3. zakładowa organizacja związkowa – jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja związkowa, albo
  4. przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy – jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa; w przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19, w szczególności wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym przestojem lub wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, porozumienie to może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy.

  Pracodawca jest zobowiązany przekazać kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. Na dzień złożenia wniosku zatem porozumienie powinno zostać zawarte. W przypadku gdy pracownicy zatrudnieni u pracodawcy byli objęci ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, okręgowy inspektor pracy przekazuje informacje o porozumieniu w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy do rejestru ponadzakładowych układów pracy.

  W zakresie i przez czas określony w porozumieniu w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się warunków wynikających z układu ponadzakładowego oraz z układu zakładowego warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy.

  TREŚĆ POROZUMIENIA

  W porozumieniu określa się co najmniej:

  1. grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;
  2. obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników;
  3. okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

  WEJŚCIE W ŻYCIE POROZUMIENIA

  Przy ustalaniu warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się obowiązku określonego w art. 42 § 1-3 Kodeksu pracy a więc obowiązku doręczenia pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy wprowadzone porozumieniem. Nie stosuje się także przepisu dotyczącego możliwości odmowy przyjęcia warunków określonych w porozumieniu lub skorzystania z tego uprawnienia i konsekwencji z tym związanych, tj. uznania warunków za przyjęte lub rozwiązania stosunku pracy. Innymi słowy pracownikowi nie wręcza się w związku z zawarciem porozumienia wypowiedzenia zmieniającego a co za tym idzie pracownik ten nie odnosi się do takiego wypowiedzenie albowiem go nie ma. Jest to odmienność do sytuacji gdy w drodze porozumienia zmieniany jest np. układ zbiorowy pracy. Wówczas do jego wejścia w życie w zakresie niekorzystnych rozwiązań niezbędne jest skuteczne złożenie pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego.

  Z powyższego wynika, że porozumienie wchodzi w życie w dniu w nim oznaczonym lub jeśli tego dnia nie wskazano z dniem podpisania.

  OKRES WYPŁATY ŚWIADCZEŃ

  Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy:

  • na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy oraz
  • na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

  są wypłacane w okresach przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przez łączny okres 3 miesięcy, przypadających od miesiąca złożenia wniosku. Rada Ministrów może przedłużyć powyższy okres 3 – miesięczny.

  ZASADY WYPŁATY ŚWIADCZEŃ I ICH ROZLICZANIE

  Wnioski przyjmują, wypłacają i rozliczają dyrektorzy wojewódzkich urzędów pracy.

  Do wypłaty i rozliczania świadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz środków, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 7-16 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, z wyjątkiem art. 8 ust. 3 pkt 8 oraz art. 13 pkt 2 tej ustawy, oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

  JAKIE PODMIOTY NIE OTRZYMAJĄ POMOCY?

  Podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskały pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.

  Czytaj więcej na naszym BLOGU

  Opracował: Marcin Budziak, radca prawny.

  0 0 głosy
  Article Rating

  Tags: , , , , , , , , , ,

  0 0 głosy
  Article Rating
  Powiadom o nowych komentarzach
  Info o
  guest
  0 komentarzy
  Inline Feedbacks
  View all comments
  zadzwoń
  0
  Napisz co myślisz o tym artykule, bardzo nam na tym zależy!x
  ()
  x
  spis treści