przedawnienie a hipoteka
Ochrona przedemerytalna z art. 39 kp po wejściu w życie „nowego” wieku emerytalnego

 

Dotychczasowy regulacja  dot. osiągnięcia wieku emerytalnego kształtowana jest w art. 24 w ust. 1a dla kobiet  (w 85 punktach) i w ust. 1b dla mężczyzn w 20 punktach ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i jest ona zależna od daty urodzenia kobiety albo mężczyzny.

Po zmianie, która wejdzie w dniu 1 października 2017 roku w związku z wejściem w życie ustawy  z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 38) wiek emerytalny kobiety osiągną w 60 roku życia a mężczyźni w 65 roku życia (art. 1 pkt 5) ustawy zmieniającej).

Problem jaki tu poruszamy jest ochrona przed wypowiedzeniem stosunku pracy w okresie 4 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego (popularnie zwana ochroną przedemerytalną) przewidziana w art. 39 Kodeksu pracy w kontekście wprowadzonych zmian.

I tak osoby, które po dniu wejścia ustawy tj. od dnia 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2021 roku osiągną wiek: 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni zostaną objęci ochroną nowej ustawy z dniem jej wejścia, tj. 1 października 2017 roku. Ochroną tą osoby te będą objęte aż do 30 września 2021 roku niezależnie od daty, w której osiągną wiek emerytalny 60 lub 65 lat.

Przykład A

I.

Kobieta osiąga wiek 60 lat w dniu 2 października 2017 roku.

Ochrona z art. 39 Kodeksu pracy rozpocznie się z dniem 1 października 2017 roku a zakończy się 30 września 2021 roku

II.

Kobieta osiąga wiek 60 lat w dniu 30 września 2021 roku.

Ochrona z art. 39 Kodeksu pracy rozpocznie się z dniem 1 października 2017 roku a zakończy się 30 września 2021 roku

Analogicznie działa wyżej omówiony przykład dla mężczyzn.

Innymi słowy, osoby które przed wejściem w życie ustawy, tj. przed 1 października 2017 roku są w wieku przedemerytalnym jakie wprowadzi nowa ustawa (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn) z dniem jej wejścia w życie znajdą się w okresie ochronnym z art. 39 Kodeksu Pracy. Okres ten będzie trwał aż do 30 września 2021 roku niezależnie od daty wejścia w okres ochronny jak miała wprowadzić ustawa nowelizująca z dniem 1 października 2017 r.

Przykład B.

I.

Kobieta w dniu 30 września 2017 roku skończyła 56 lat.

Z dniem 1 października 2017 roku wejdzie ona w okres ochronny, który będzie trwał aż do 30 września 2021 roku.

Kobieta w dniu 30 września 2017 roku skończyła 59 lat i 11 miesięcy.

Z dniem 1 października 2017 roku wejdzie ona w okres ochronny, który będzie trwał aż do 30 września 2021 roku.

Analogicznie działa wyżej omówiony przykład dla mężczyzn.

Z kolei osoby, które do dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 30 września 2017 roku zostaną objęte ochroną przedemerytalną z art. 39 Kodeksu pracy na dotychczasowych zasadach będą kontynuowały tą ochronę na dotychczasowych zasadach. Będą one objęte tą ochroną aż do uzyskania wieku emerytalnego określonego w art. 24 ust. 1a (dla kobiet) albo ust. 1b (dla mężczyzn) ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w jego dotychczasowym brzmieniu.

Autor: Marcin Budziak

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
zadzwoń