fbpx
22 403 77 03, 693 445 280
biuro@kancelaria-praga.pl

Blog

Składając wniosek o zasiedzenie nie wychylaj się ze wskazywaniem zainteresowanych w sprawie

Składając wniosek o zasiedzenie nie wychylaj się ze wskazywaniem zainteresowanych w sprawie

  Wniosek o zasiedzenie

  Kodeks postępowania cywilnego przewiduje, iż jeżeli wnioskodawca nie wskaże innych zainteresowanych, orzeczenie może zapaść dopiero po wezwaniu innych zainteresowanych przez ogłoszenie. Sąd może zarządzić ogłoszenie również w innych wypadkach, jeżeli uzna to za wskazane.

  Wnioskodawca powinien we wniosku o stwierdzenie zasiedzenia wskazać dotychczasowego właściciela nieruchomości. Od tego zapewne sąd będzie uzależniał nadanie sprawie biegu.  Gdyby jednak wnioskodawca wykazał, iż nie jest w stanie tego uczynić, wówczas sąd powinien z urzędu podjąć czynności zmierzające do ustalenia właściciela celem wezwania go do udziału w sprawie.  Gdyby i to nie dało rezultatu sąd  zarządzi ogłoszenie o toczącym się postępowaniu o zasiedzenie z określeniem nieruchomości oraz  imienia i nazwiska posiadacza rzeczy.

  Wnioskodawca wskazując, iż nie wie kto jest właścicielem może powołać się na:

  • brak wiedzy,
  • brak możliwości ustalenia w oparciu o dane z ewidencji gruntów (np. z uwagi na inny kształt nieruchomości niż wynikający z podziału ewidencyjnego)
  • brak wiedzy o danych z ksiąg wieczystych albo
  • inne niezależne przyczyny.

  Poza osobą wnoszącą o zasiedzenie osobami zainteresowanymi są:

  • spadkobiercy posiadacza samoistnego
  • następcy prawni posiadacza samoistnego
  • wierzyciele posiadacza samoistnego
  • posiadacze zależni
  • właściciele sąsiednich nieruchomości z roszczeniami ustanowienia służebności
  • osoby, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości (np. hipoteka, służebności przechodu i przejazdu, prawo dożywocia)

  Oczywiście wnioskodawca wnoszący o zasiedzenie nie ma interesu we wskazywaniu tych osób, chyba że wie, iż będą one zeznawały zgodnie z jego wnioskiem. Zatem na ile to możliwe liczba zainteresowanych winna być jak najmniejsza.

  Należy jednak pamiętać, iż w przypadku gdy postanowienie stwierdzające nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie narusza prawa zainteresowanego, który nie był uczestnikiem tego postępowania wówczas może on dochodzić swoich praw w drodze wznowienia postępowania w tej sprawie.

  Niezależnie od liczby uczestników postępowania wnioskodawca jest zobowiązany swój wniosek udowodnić. W jaki sposób? O tym w artykule: Jak udowodnić zasiedzenie?

  r.pr. Marcin Budziak

  Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,