fbpx

Specjalizacje

Kancelaria oferuje Państwu szeroki wachlarz usług prawnych skoncentrowanych na interesie klienta oraz jego oczekiwaniach.

Wspólnoty mieszkaniowe

Stosownie do ustawy o własności lokali, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzą wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. W drodze uchwał podejmowanych na zebraniach właścicieli wspólnota mieszkaniowa nakłada na swoich członków określone zobowiązania, w tym zobowiązania majątkowe, związane z utrzymaniem, remontem i administracją nieruchomością wspólną. Przedmiotowe zobowiązania mogę być dochodzone na drodze postępowania sądowego. Wspólnota mieszkaniowe może również zawierać umowy w stosunkach zewnętrznych i tym samym być stroną w postępowaniu sądowym, również jako pozwany, gdyż za zaciągnięte zobowiązania odpowiada bez ograniczeń swoim majątkiem. Jednocześnie, zarząd wspólnoty mieszkaniowej zobowiązany jest do tworzenia dokumentów wewnętrznych wspólnoty m.in. składania właścicielom lokali rocznego sprawozdania z działalności, aktualizowanie spisu właścicieli nieruchomości oraz ich udziałów w nieruchomości wspólnej, przygotowywania projektów uchwał nad którymi głosowanie odbywa się podczas zebrania ogółu właścicieli.

Tym samym, zarząd nieruchomością wspólną związany jest z szeregiem problemów praktycznych, w których wsparcie i wiedza profesjonalnego prawnika, przyspiesza rozwiązanie sporu, a także pomaga uniknąć negatywnych skutków zaniechania lub nieprawidłowego zarządu. Specjalizujemy się m.in.
– zaskarżanie uchwał wspólnot mieszkaniowych
– przygotowywanie statutu i jego zmian, regulaminów i ich zmian,
– przygotowywanie projektów uchwał i innych decyzji organów wspólnoty,
– prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych związanych z działalnością wspólnoty, w tym min. dochodzenie należności i opłat
– należnych na rzecz wspólnoty od właścicieli lokali,
– sprawy z zakresu prawa nieruchomości (ustalanie prawa własności, zarządu nieruchomością wspólną, podziału do używania, sposobu korzystania, posiadania), hipoteki, służebności,
– weryfikowanie umów kredytowych i ich zabezpieczeń,
– przygotowywanie i weryfikowanie umów inwestycyjnych, budowlanych,
– remontowych, adaptacyjnych, projektowych, i innych związanych z procesem budowy,
przygotowywanie i weryfikowanie umów o dostawę mediów (wody,gazu, elektryczności, internetu, telewizji kablowej i satelitarnej, kanalizacji, wywozu nieczystości stałych),
– przygotowywanie umów o ochronę fizyczną i monitoring, o usługi porządkowe,
– przygotowywanie innych umów z zakresu bieżącej działalności wspólnoty,
– przygotowywanie i weryfikowanie umów o dostawę mediów (wody, gazu, elektryczności, Internetu, telewizji kablowej i satelitarnej,
– kanalizacji, wywozu nieczystości stałych),
– przygotowywanie umów o ochronę fizyczną i monitoring, o usługi porządkowe,
– przygotowywanie innych umów z zakresu bieżącej działalności wspólnoty, dochodzenie roszczeń wspólnoty z tytułu nienależytego wykonania umów przez kontrahentów, roszczeń gwarancyjnych, z tytułu rękojmi itp.
– dochodzenie i windykacja należności finansowych wspólnoty – przedsądowa jak i sądowa, wraz z postępowaniem egzekucyjnym,
– przygotowywanie i weryfikacja projektów umów o zarząd wspólnotami mieszkaniowymi,
– bieżące doradztwo z zakresu prawa pracy, w tym przygotowywanie umów o pracę, wypowiedzeń, aneksów, reprezentacja wspólnoty w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy.


Facebooktwittergoogle_pluslinkedinrssyoutubeby feather