Zasady rozliczania

Zasady rozliczania

Każde zlecenie Klienta wyceniane jest w oparciu o następujące czynniki:

  • stopień skomplikowania zlecenia i ilości przekazanej dokumentacji związanej ze zleceniem, czasu niezbędnego na analizę dokumentów, analizę piśmiennictwa specjalistycznego, ew. dominującego w sprawie orzecznictwa oraz na opracowanie strategii działania,
  • ilości czasu niezbędnego do załatwienia całego zlecenia lub jednego z jego etapów,
  • pomocy ze strony Klienta w dostarczeniu dokumentacji i informacji niezbędnych do wykonania zlecenia,

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie podczas spotkania z Klientem.

KANCELARIA stosuje następujące sposoby rozliczania wynagrodzenia:

  • wynagrodzenie w oparciu o stawkę godzinową (ustalane jest w oparciu o liczbę faktycznie przepracowanych godzin na rzecz klienta z możliwością określenia maksymalnej liczby godzin przeznaczonych na załatwienie sprawy); stawka godzinowa kształtuje się w naszej Kancelarii na poziomie 80 – 100 złotych za godzinę,
  • wynagrodzenie miesięczne ryczałtowe (ustalane jest w oparciu o przewidywany nakład pracy w miesiącu na danego klienta ograniczony liczbą godzin lub dni; w razie przekroczenia liczby godzin uwzględnionych w ryczałcie – wynagrodzenie jest powiększane w oparciu o stawki godzinowe),
  • wynagrodzenie za prowadzenie konkretnej sprawy (ustalane jest z uwzględnieniem stawek minimalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. z 2002 r., Nr 163 poz. 1349 z późn. zm.).oraz z uwzględnieniem przewidywanego nakładu pracy i rodzaju zlecenia),
  • Wynagrodzenie za wynik sprawy – w niektórych sprawach prowadzonych przez Kancelarię jako dodatkowy elementem wynagrodzenia, poza uzgodnionym honorarium, pobierane jest wynagrodzenie dodatkowe w przypadku pomyślnego rezultatu zlecenia
  • W sprawach majątkowych jest to określony procent zasądzonego lub wyegzekwowanego świadczenia albo ustalona z góry suma pieniężna.